Czwartek, 15 lutego 2024 r.  Okazjonalne

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich

AKTUALIZACJA

„Wylatowo, drewniany kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, XVIII w., konserwacja wewnętrznej części ścian nawy północnej, nawy głównej oraz filarów”

I. Zamawiający:

  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA WYLATOWO 94 88-342 WYLATOWO  

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

  „Wylatowo, drewniany kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, XVIII w., konserwacja wewnętrznej części ścian nawy północnej, nawy głównej oraz filarów”   Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Powiat Mogileński. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauratorskie, polegające na zabezpieczeniu i przywróceniu pierwotnych wartości estetycznych drewnianych, polichromowanych ścian nawy północnej, elementów architektonicznych nawy głównej (ściany, belki pod chórem, empora wraz z balustradą, łuki między filarami) oraz 10 filarów we wnętrzu kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wylatowie. Zakres prac obejmować będzie:

 1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej.
 2. Demontaż elementów ruchomych ze ścian.
 3. Oczyszczenie powierzchni ścian, belek i elementów snycerskich z zabrudzeń powierzchniowych.
 4. Usunięcie wtórnych nawarstwień i elementów z powierzchni zabytkowej.
 5. Wzmocnienie struktury materiału poprzez impregnację.
 6. Uzupełnienie ubytków drewna.
 7. Rekonstrukcja oryginalnych elementów snycerskich.
 8. Reintegracja malarska powierzchni drewnianych w zgodzie z pierwotną kolorystyką wnętrza oraz spójnością estetyczną z wystrojem kościoła.
 9. Zabezpieczenie powierzchni polichromii warstwą izolacji.

  Dane kontaktowe dla Wykonawców: Ks. Przemysław Franek - Proboszcz tel. 721 950 174 e-mail: trzemeszno12@archidiecezja.pl  

III. Warunki zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2024 r.
 2. Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
 3. Oferent zobowiązany jest odbyć wizję lokalną oraz zapoznać się z dokumentacją architektoniczno-budowlaną przed złożeniem oferty.
 4. Warunki płatności: 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury.
 5. Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 projekt polegający na pracach konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku drewnianym, wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

   W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.
    
  • dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:
   • osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.),

    W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.  

V. Kryteria oceny ofert:

Za najlepszą zostanie uznana oferta, która w pełni spełni kryteria formalne oraz otrzyma najwyższą ilość punktów. Ostatecznie ilość punktów stanowi sumę punktów określonych dla danej oferty w ramach Kryterium 1 oraz Kryterium 2. Spełnienie formalnych kryteriów jest warunkiem oceny oferenta, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru ofert:  

 1. Kryterium „Cena brutto”: 80%. Maksymalna do uzyskania ilość punktów wynosi 80.

Punkty zostaną przyznane każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu wg następującego wzoru:   C= Cmin/Cb x 80 pkt gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert Cb – cena oferty badanej Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert.  

 1. Gwarancja: 20%. Maksymalna do uzyskania ilość punktów wynosi 20. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

W zależności od zaproponowanej długości okresu gwarancyjnego można otrzymać następującą ilość punktów:

24 miesiące – 0 pkt.
36 miesięcy – 5 pkt.
48 miesięcy – 10 pkt.
60 miesięcy lub więcej – 20 pkt.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny otrzyma tę samą ilość punktów, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.  

VI. Tryb zamówienia

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego w sposób konkurencyjny i transparentny.
 2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
 5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Rozstrzyganie sporów
  Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.    

VII. Sposób oraz termin złożenia ofert:

 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Wylatowo 94, 88-342 Wylatowo w zamkniętej kopercie,
 • dostarczyć osobiście na adres: Wylatowo 94, 88-342 Wylatowo w zamkniętej kopercie,
 • za pomocą poczty elektronicznej (skan zawierający podpis i pieczęć firmową) na adres e-mail: trzemeszno12@archidiecezja.pl

Z dopiskiem:

Oferta dotyczy zapytania ofertowego:

Wylatowo, drewniany kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, XVIII w., konserwacja
wewnętrznej części ścian nawy północnej, nawy głównej oraz filarów

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Oferty należy składać na formularzu (załącznik nr 1) ofertowego wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2) oraz innymi wymaganymi dokumentami (p. IV.1) w terminie do dnia 03.04.2024 r.  do godz. 15.00.

Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo wynika z reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Termin otwarcia ofert: 03.04.2024 r. o godz.15.30.


Pliki do pobrania:

 • Informacja o wyborze wykonawcy (plik JPG)
 • Zapytanie ofertowe (plik WORD lub PDF)
 • Zapytanie ofertowe AKTUALIZACJA (plik PDF)
 • Zapytanie ofertowe AKTUALIZACJA NR 2 (plik PDF)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik WORD lub PDF)
 • Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna (plik WORD lub PDF)


  Poniedziałek, 22 lipca 2024 r.

św. Marii Magdaleny
Kolor liturgiczny: zielony
Dzisiaj msza św. o godz.: 08:30
Imieniny: Magdaleny, Marii


  Porządek Mszy świętej

Poniedziałek (22-07-2024)

św. Marii Magdaleny
godz.: 08:30

Wtorek (23-07-2024)

św. Brygidy Patronki Europy
godz.: 17:00

Środa (24-07-2024)

św. Kingi
godz.: 17:00

Czwartek (25-07-2024)

św. Jakuba, św. Krzysztofa
godz.: 17:00

Piątek (26-07-2024)

św. Anny i św. Joachima
godz.: 17:00

Sobota (27-07-2024)

godz.: 17:00

Niedziela (28-07-2024)

godz.: 17:00

Poniedziałek (29-07-2024)

św. Marty
godz.: 17:00

  Aktualności

Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
XII Niedziela Zwykła: 26.06.2024 r.

Czwartek, 15 lutego 2024 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich
AKTUALIZACJA

Piątek, 10 listopada 2023 r.
Nowe organy w naszym kościele